Zoals /ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, EN BETALINGSVOORWAARDEN v2019.09

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

WERKBANKTAFEL te Amersfoort

HOOFDPRODUCTLIJN

– Werkbanken

– Werktafels

– Lockers

ALGEMEEN

Deze condities zijn van toepassing op alle door WerkBankTafel, hierna te noemen: Kryce, gedane offertes en op alle door Kryce gesloten overeenkomsten met afnemers of opdrachtgevers, hierna te noemen de wederpartij, betreffende de verkoop of het voor andere redenen ter beschikking stellen van zaken of het verrichten van diensten alsmede op betalingen aan Kryce. Afwijkende bedingen binden Kryce slechts na schriftelijke akkoordbevinding harerzijds en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

Verwijzing van de wederpartij naar eigen condities wordt door Kryce niet aanvaard, tenzij zulks -voor elk geval afzonderlijk- schriftelijk is overeengekomen. Toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

OFFERTES

Alle offertes zijn geldig gedurende 20 werkdagen na de datum van de offerte, inclusief de dagen van verzending en ontvangst van de offerte. Deze worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte geformuleerde aanbod wordt geaccepteerd, heeft Kryce het recht het aanbod binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen, in te trekken of te wijzigen. Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Kryce’s medewerkers binden Kryce slechts indien zij door Kryce schriftelijk zijn bevestigd.

3. PRIJZEN

3.1 De door Kryce te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij Kryce verkrijgbaar is. Kryce behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen.

3.2 Betekent het in lid 1 bepaalde een prijsverhoging ten opzichte van de reeds overeengekomen prijzen, dan is de wederpartij, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3.3 Verzekerings- en vrachtkosten, de kosten van aangetekende, rembours-, en express zendingen tevens de kosten van duurdere verpakkingen, pallets e.d. worden door Kryce doorberekend. Aan de wederpartij gebrachte verpakkingskosten worden hem volledig in rekening gebracht na retourzending in goede staat.

3.4 Voor leveringen van geringe waarde worden door Kryce vrachtkosten alsmede een kosten toeslag volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende toeslag tarief doorberekend.

3.5 Voor kleine orders danwel orders betreffende hoeveelheden kleiner dan de standaard verpakking worden loon, administratiekosten en verzendkosten, doorberekend.

3.6 Voor door Kryce verrichte diensten zijn de overeengekomen vergoedingen bindend.

Zie de specificaties van de leverings kosten en verzending.

4. TIJDSTIP VAN LEVERING

4.1 Kryce zal de producten leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nooit zijn te beschouwen als uiterlijke termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering moet Kryce schriftelijk in gebreke worden gesteld.

4.2 Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen, dient levering plaats te vinden binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

4.3 Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan Kryce te harer keuze hetzij leveren op een door Kryce te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Kryce op schadevergoeding.

5. OVERMACHT

5.1 Indien Kryce door omstandigheden, buiten de schuld van Kryce om, na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Kryce bevoegd van de overeenkomst voor de duur van de overeenkomst danwel het nog onuitgevoerde deel der overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Kryce op schadevergoeding. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien van haar in redelijkheid, gezien de omstandigheden van het geval, niet kan worden gevergd dat hij opheffing van de (oorzaak van de) verhindering afwacht.

5.2 Indien Kryce door omstandigheden, zoals vermeld in lid 1, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen en deze omstandigheden niet voor rekening van Kryce komen, is ieder van partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd.

5.3 Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld, worden in elk geval gerekend brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers, alsmede het geval dat Kryce door haar eigen leveranciers niet tot levering in staat wordt gesteld.

6. AFLEVERING EN RISICO-OVERGANG

6.1 De wederpartij draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de wederpartij afgeleverd zodra de zaken op het door de wederpartij of bij de bestelling aangegeven adres afgeleverd zijn of zodra de zaken aldaar door de wederpartij in ontvangst genomen zijn, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde.

6.2 Indien het door de wederpartij aangegeven adres buiten Nederland gelegen is, zijn de zaken aan de wederpartij afgeleverd, zodra zij de Nederlandse grens gepasseerd zijn.

6.3 Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Kryce de wijze van transport.

6.4 De verzekering, bedoeld in art. 3 lid 2 van deze algemene voorwaarden, dekt het risico van verlies of beschadiging van de producten tijdens het transport binnen Nederland.

6.5 De wederpartij is verplicht de geleverde goederen bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de wederpartij verplicht daarvan direct en zonder uitzondering door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift zonder uitzondering naar Kryce moet worden verzonden, en zich onmiddellijk met Kryce in verbinding te stellen.

7. EIGENDOMSOVERDRACHT

7.1 Zolang de wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en een eventuele vordering tot schadevergoeding van Kryce wegens wanprestatie van de wederpartij terzake heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld, behoudt Kryce zich de eigendom van de zaken voor. Behoudens afwijkend beding als bedoeld in art. 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, behoudt Kryce zich de eigendom van zaken eveneens voor, indien de wederpartij nog niet aan al zijn reeds bestaande verplichtingen, voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Kryce zaken heeft geleverd of zal leveren, danwel voortvloeiend uit overeenkomsten krachtens welke Kryce naast de levering werkzaamheden heeft verricht of zal verrichten, danwel voortvloeiend uit tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van een overeenkomst als voornoemd, jegens Kryce heeft voldaan of daarvoor genoegzame zekerheid heeft gesteld. De eigendom gaat over op de wederpartij zodra de wederpartij aan al zijn verplichtingen als voornoemd jegens Kryce heeft voldaan.

7.2 Voor de toepassing van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde wordt, tenzij anders is overeengekomen in de zin van art. 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden, elke betaling, die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen van de wederpartij jegens Kryce, in de eerste plaats toegerekend op de verbintenis(sen), waarvoor het in lid 1 van dit artikel genoemde eigendomsvoorbehoud niet geldt.

7.3 Indien er gerede twijfel bij Kryce bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de wederpartij is Kryce bevoegd levering en verzending ingevolge art. 6 van deze algemene voorwaarden uit te stellen, totdat de wederpartij genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door deze vertraagde (af-)levering geleden schade.

7.4 Zolang de geleverde zaken nog niet volledig betaald zijn, is de koper niet bevoegd de zaken door te verkopen of te leveren, of op andere wijze, onder welke titel ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen.

8. BETALING

8.1 De wederpartij is verplicht de koopprijs bij opdracht aan Kryce te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.

8.2 Betalingen kunnen gedaan worden op bankrekeningnummer NL96 KNAB 0259696374

8.3 Nalatigheid van de wederpartij inzake het afnemen van de goederen laat de betalingsverplichting van wederpartij onverlet.

8.4 Indien in gedeelten wordt geleverd, is Kryce niet tot verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane deel leveringen betrekking hebbende facturen zijn betaald, onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

8.5 Indien de wederpartij op de vervaldag niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan heeft, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor alle door Kryce geleden en te lijden schade.

8.6 Bij gebreke van tijdige betaling is de wederpartij, zonder aanmaning of ingebrekestelling, rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente (2% voor consumenten en particulieren en 8% voor bedrijven en overheidsinstellingen) vermeerderd met 3% per jaar, over het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom.

8.7 De kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het onbetaald gebleven gedeelte van de hoofdsom, met een minimum van € 50,=.

9. HERROEPING

9.1 Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op door Kryce gedane of niet gedane leveringen of op Kryce’s facturen, moeten schriftelijk aangetekend bij Kryce worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om Kryce in staat te stellen de gegrondheid en oorzaak van de klacht na te trekken.

9.2 De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kryce. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken in –tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- ongeschonden staat in zelf eensoortige danwel degelijk/beschermende verpakking aan Kryce worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

9.3 Zolang zaken niet teruggezonden en door Kryce akkoord bevonden zijn, of de klacht door Kryce is geaccepteerd, blijft de betalingsverplichting voor de wederpartij in stand.

10. RETOURZENDINGEN

Indien door Kryce, om welke redenen dan ook, zaken worden teruggenomen, worden deze gecrediteerd voor de waarde die deze zaken op de dag der inontvangstneming door Kryce hebben, verminderd met de uit de terugneming voor Kryce voortvloeiende kosten. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Kryce geleden schade.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Daargelaten gevallen van haar eigen opzet of grove schuld/nalatigheid is Kryce niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd of uit welken hoofde dan ook ontstaan, tenzij en voorzover Kryce aansprakelijkheid terzake is verzekerd.

11.2 In alle gevallen waarin Kryce een beroep op het in lid 1 bepaalde toekomt, kunnen Kryce eventueel aangesproken werknemers eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door de betrokken werknemers bedongen.

11.3 Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is Kryce, indien zaken op verzoek van de wederpartij een speciale oppervlakte behandeling hebben ondergaan, niet aansprakelijk voor de betreffende oppervlakte behandeling of de invloed van deze behandeling op het materiaal, tenzij en voorzover Kryce aansprakelijkheid terzake is verzekerd.

12. ONTBINDING

12.1 Onverminderd het bepaalde in art. 8 wordt de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij die de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

12.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Kryce geleden schade en gemaakte kosten.

12.3 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met Kryce gesloten overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van schorsing van betalingen, liquidatie van de zaken van de wederpartij of diens overlijden, is Kryce gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, en het door Kryce geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te vorderen, betaling voor het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en voor verdere levering en montage vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor alle door Kryce geleden schade.

13. AUTEURSRECHT

Het overnemen van tekst of afbeeldingen uit alle door Kryce’s gepubliceerde uitingen in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van Kryce.

14. GESCHILLEN

14.1 Op alle met Kryce gesloten overeenkomsten en op eventueel nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.2 Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter -onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter terzake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.

15. DEPOT

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort en treden in werking met ingang van 21 oktober 2019. Zij vervangen vanaf die datum alle voorgaande voorwaarden.